2022-11-03     Huberta, Miły, Sylwii     "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe    

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia

 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Kochan.
 • E-mail: czynsze@szczawnica.pl
 • Telefon: 182622203

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
 • Adres: ul. Szalaya 103
  34-460 Szczawnica
 • E-mail: miasto@szczawnica.pl
 • Telefon: 182622203

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica znajdujących się na parterze oraz dwóch piętrach budynku prowadzą schody. Do jednego z wejść prowadzi podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed wejściem do budynku od strony ulicy św. Krzyża znajduje się dzwonek dla osób ze specjalnymi potrzebami, którym petent powiadamia sekretariat o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik Urzędu niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z petentem w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się do ww. osoby w celu jej obsłużenia.
2. W budynku brak wind. Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku.
3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
6. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica - osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie).

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

- na adres e-mail: miasto@szczawnica.pl
- faksem na nr: 18 262 25 30
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
- osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica posiada następujące ułatwienia :

- możliwość zastosowania podwyższonego kontrastu

- możliwość powiększenia rozmiaru liter na stronie

- redaktorzy serwisu starają się czytelnie i odpowiednio formatować teksty zgodnie z zasadami dostępności

- użytkownicy korzystający tylko z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomoca klawisza TAB

Inne informacje i oświadczenia

Kontrast na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.